Thước cuộn thép (15m) STHT34104-8 STANLEY

0932.63.25.63